Gebruiksovereenkomst

Versie 2018-05-20

Deze website maakt deel uit van het 2MATCH-netwerk.  2MATCH is een dienst/afdeling van Business Minded BVBA, gekend onder ondernemingsnummer 0894.764.127 en met zetel te Eichemstraat 19, 9400 Appelterre-Eichem.
Door het louter gebruik van een website uit het 2MATCH-netwerk, treedt u in een overeenkomst met Business Minded BVBA, waarvan de voorwaarden in onderstaande tekst worden beschreven.

Voorwaarden m.b.t. de geleverde diensten

2MATCH streeft ernaar aanvragers via diverse websites in contact te brengen met een passende dienstverlener. Om u optimaal te matchen met een dienstverlener vergelijken wij uw gegevens, wensen en verlangens met de informatie die wij van aangesloten dienstverleners hebben verkregen.  Eventueel wordt u na het indienen van uw aanvraag gecontacteerd om uw aanvraag te kwalificeren en/of de selectie van een dienstverlener nog beter op uw wensen af te stemmen.

In het geval een mogelijke match wordt gevonden, worden uw gegevens uitgewisseld met de passende dienstverlener. De dienstverlener kan in dat geval ook zelf contact met u opnemen om na te gaan of er een samenwerking tussen u en de dienstverlener mogelijk is.

Het advies/de tussenkomst van 2MATCH is volledig gratis en vrijblijvend voor de aanvrager. Dit houdt in dat de aanvrager geen enkele verplichting heeft lastens 2MATCH, noch de dienstverleners uit het bestand van voornoemde.  2MATCH ontvangt een vergoeding van de aangesloten dienstverlener.  Deze vergoeding kan zowel vast als variabel zijn, afhankelijk van de tussen 2MATCH en de dienstverlener gemaakte afspraken.  2MATCH en de dienstverlener wisselen desgevallend de nodige informatie uit.

2MATCH verzamelt de gegevens van de deelnemende dienstverleners met de meeste zorg en selecteert hen met de grootste omzichtigheid, doch kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld door de eventuele misstappen, overtredingen of enige schade die een dienstverlener zou veroorzaken.
Wij kunnen geen garanties geven omtrent de dienstverlening en/of de producten van derden (waaronder ook de bij ons aangesloten dienstverleners). 2MATCH kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die zou voortvloeien uit het handelen van een derde, noch voor de adviezen die 2MATCH aflevert of niet (tijdig) aflevert.

2MATCH staat enkel in voor het in contact brengen van de twee partijen.  De inhoud van de afspraken die deze partijen onderling maken zijn geheel voor hun rekening.
Wij beperken ons tot het vergelijken van de informatie die wij van beide zijden ontvangen, waarna wij partijen in contact brengen.  Wij bemiddelen in geen geval bij de totstandkoming van de voorwaarden van een eventuele latere overeenkomst tussen u en de dienstverlener en vertegenwoordigen op geen enkel moment één van de partijen.
Het is de verantwoordelijkheid van de partijen zelf om de identiteit, de hoedanigheid en de geschiktheid van de andere partij te controleren, evenals toe te kijken op de aanwezigheid van de wettelijke toelatingen (zoals bvb. beroepserkenning) alvorens een samenwerking aan te gaan.  Indien de aanvrager vaststelt dat de dienstverlener waarmee hij/zij in contact is getreden niet degene is die hem/haar door ons werd aangeprezen dient hij/zij ons hiervan onverwijld op de hoogte te brengen; dit om misbruiken op te kunnen sporen en ze in de toekomst te vermijden.

De deelnemende dienstverleners verbinden zich er toe een gratis en vrijblijvend verkennend gesprek aan te bieden aan de aanvrager. Dat gesprek biedt de gelegenheid voor de partijen om kennis te maken, na te gaan of een samenwerking mogelijk en/of wenselijk is en de praktische invulling daarvan te bespreken.

2MATCH verbindt er zich toe de gegevens van de aanvrager niet door te geven aan derden, behoudens de dienstverlener die door 2MATCH werd geselecteerd.

In hoeverre de aanvrager hiervoor zijn/haar toestemming gaf bij het indienen van de aanvraag, kan het voorkomen dat 2MATCH hem/haar contacteert in het kader van het inwinnen van feedback over de voorgestelde dienstverlener. De aanvrager kan in dat geval alsnog weigeren hieraan deel te nemen.

Bescherming van persoonsgegevens

Wij zijn begaan met de bescherming van uw privacy. Alle persoonsgegevens die wij van u verzamelen zullen worden verwerkt in overeenstemming met ons privacybeleid.  Wanneer wij gegevens van verzamelen vragen wij u voorafgaand uw akkoord met ons privacybeleid.

Informatie verschaft op de website

De gegevens en inlichtingen die op deze website vindt, zijn louter informatief. Wij doen dan ook ons uiterste best deze gegevens up-to-date te houden. Zij kunnen evenwel niet een persoonlijk oordeel vervangen, noch als een juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of ander advies worden beschouwd.

Daarom kunnen wij dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden.

Snelkoppelingen naar websites van derden

2MATCH verstrekt snelkoppelingen naar andere websites die niet door haar worden gecontroleerd. Snelkoppelingen naar dergelijke websites van derden worden eveneens louter ter informatie verstrekt. Als u beslist een dergelijke website te bezoeken, doet u dat op eigen risico. Het feit dat 2MATCH een snelkoppeling naar de website van een derde verstrekt, betekent niet noodzakelijk dat 2MATCH deze website goedkeurt, of dat zij met enige van deze derden verbonden zou zijn.

Daarnaast kunnen andere websites op hun beurt een snelkoppeling naar deze website bevatten. In principe gebeurt dit niet zonder de toestemming van 2MATCH. 2MATCH beschikt echter niet over de mogelijkheid om zelfs indien zij hiermee heeft toegestemd, de inhoud van deze website volledig te controleren.

Beperkingen van het gebruik van de inhoud

Op de inhoud van deze website is het auteursrecht van toepassing.  Behoudens in het geval dat u voorafgaand de toestemming van de auteur heeft verkregen, is het niet toegelaten de tekst en andere inhoud van de website te wijzigen, publiceren, overmaken, verdelen, uitvoeren, verkopen, gebruiken voor de creatie van afgeleide werken of op andere wijze te exploiteren.

Daarnaast is het u ook niet toegestaan om zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van 2MATCH een snelkoppeling naar onze website(s) te maken.

Tenslotte verbindt u er zich toe om de website niet op een zodanige manier te gebruiken dat dit een onredelijke of onevenwichtig zware last op de infrastructuur van de website zou kunnen veroorzaken, of de behoorlijke werking van de website zou kunnen belemmeren.

Virus

2MATCH stelt alles in het werk om de inhoud van haar website(s) virusvrij te houden.  2MATCH kan evenwel het virusvrij zijn niet waarborgen rekening houdend met de risico’s eigen aan het gebruik van het Internet.

Aansprakelijkheid

Naast de elders in de tekst voorziene ontheffingen van aansprakelijkheid, kan 2MATCH evenmin aansprakelijk worden gesteld voor:

  • enige schade geleden door technische moeilijkheden van deze website, inzonderheid omwille van virussen, systeemonderbrekingen, derde websites waarnaar wordt verwezen of die naar deze Website verwijzen;
  • enige schade veroorzaakt aan uw informaticasysteem en enig verlies van informatie door het downloaden van elementen van deze website;
  • enige schade veroorzaakt door interactieve toepassingen;
  • enige schade verbonden met het gebruik van deze website en waarvan de hoofdoorzaak een geval van overmacht is, dan wel daden of derden die niet door 2MATCH worden gecontroleerd;
  • enige schade veroorzaakt door fouten in de informatie en gegevens die zich op deze website bevinden;
  • elke schade veroorzaakt door fouten die u begaat bij het gebruiken van deze website;
  • elke schade veroorzaakt door uw inschatting van de gegevens en informatie op deze website.

Schadevergoeding

U stemt ermee in de schade te vergoeden die 2MATCH zou lijden door uw onjuist gebruik van de website, uw inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden, of andere (strafrechtelijke) inbreuken die u met betrekking tot deze website zou plegen.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op deze gebruiksvoorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. Enkel Belgische rechtbanken zijn bevoegd om geschillen met betrekking tot uw gebruik van deze website of deze gebruiksovereenkomst te beslechten.

Algemene bepalingen

Indien enige bepaling van deze gebruiksovereenkomst onwettig, nietig, of voor enig andere reden niet afdwingbaar zou zijn, dan zal deze bepaling geacht worden te kunnen worden afgescheiden van de andere en beïnvloedt dit in geen geval de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen.

Wij behouden ons het recht voor de gebruiksvoorwaarden of delen ervan te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen.
Desgevallend wordt de aangepaste gebruiksovereenkomst gepubliceerd op onze website, zodat geen verwarring mogelijk is.  Indien u niet met de gebruiksvoorwaarden instemt, moet u deze website niet gebruiken.